اولین قطار باری ترانزیت از تنگه بسفر عبور خواهد کرد

نیازی سفروف معاون وزیر اقتصاد آذربایجان گفت: راه آهن اکسپرس چین اولین قطار باری خواهد بود که از تنگه بسفر عبور می کند.


زمان ارسال: ژوئن-11-2020